PRAVIDLA SOUTĚŽÍ POŘÁDANÝCH ZNAČKOU
AUTOSPHERE NA ZÁPASECH SK SLAVIA PRAHA

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost EF Mobility s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 07567707, zapsaná Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 303267 (dále jen „společnost“ nebo „EF Mobility“ nebo „pořadatel soutěže“), která je provozovatelem webového portálu www.autosphere.cz (dále jen „Autosphere“ nebo „portál“ nebo „portál Autosphere“), pořádá v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2022 (dále jen „termín soutěže“) na vybraných zápasech SK Slavia Praha soutěže určené pro návštěvníky stadionu Sinobo Stadium v Praze (dále jen „soutěže“).

Tato pravidla soutěží (dále jen „pravidla“) jsou platná výhradně pro Českou republiku.

Z účasti v soutěží jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi soutěže, nebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Partnery společnosti EF Mobility s.r.o., jsou společnosti:

1) P Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 25080229,
2) C Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 26213664,
3) O Automobil Import s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 07975503

Partneři EF Mobility poskytují ceny do soutěží.

2. Účast v soutěžích o ceny poskytnuté partnery

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní níže uvedené podmínky účasti. Účastníkem může být každá fyzická osoba, která:

 • má trvalý pobyt v České republice;
 • je starší 18 let;

(dále jen „účastník“ nebo také „soutěžící“).

Účastníkem soutěže se fyzická osoba stává za předpokladu, že:


 • Zašle pořadateli soutěže soutěžní zprávu, a to po vyzvání pořadatelem, nebo odpoví na soutěžní otázku požadovaným způsobem (e-mailem, textovou zprávou, komentářem na facebookovém profilu značky Autosphere, apod.)
 • EF Mobility si vyhrazuje právo volit způsob odpovědi (e-mailem, textovou zprávou atd.) a dále si vyhrazuje právo volby mezi soutěžními otázkami a textovými zprávami.

Vítězem soutěže se fyzická osoba stává pokud:


 • Správně odpoví na soutěžní otázku a je vylosována pořadatelem, nebo jako první správně odpoví na soutěžní otázku, nebo jako první pošle textovou zprávu na telefonní číslo vyhlášené pořadatelem soutěže během poločasové přestávky na zápase na Sinobo Stadium apod.
 • EF Mobility si vyhrazuje právo stanovit průběh soutěže (odpovídání na soutěžní otázku, zasílání textové zprávy s předem určeným textem apod.) i kritéria pro výběr vítěze (losováním, pořadím odpovědí atd.).


Účastí v soutěži (zasláním e-mailu, textové zprávy, vložením komentáře na facebookový profil Autosphere apod.) vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly, poskytuje pořadateli souhlas s publikováním obrazového materiálu včetně podoby, jména a příjmení účastníka soutěže a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pořadateli společnosti EF Mobility. (více podrobností níže, v části Osobní údaje). Soutěžící tímto uděluje svůj souhlas s tím, že fotografie nebo jiný audiovizuální záznam, který zachycuje jeho osobu, může být dále marketingově využíván pořadatelem, a to zejména k propagaci soutěže. Souhlas je udělen pro účely propagace soutěže. Zejména se jedná o webové stránky partnerů, autosphere.cz a slavia.cz, dále pak o prezentace partnerů, autosphere.cz a SK Slavia Praha na jejich sociálních sítích (facebook, Instagram, youtube, aj.). Dále účastník soutěže uděluje souhlas s tím, že pořadatel soutěže může poskytnout licenční oprávnění k užití fotografií nebo audiovizuálních záznamů třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření propagačních materiálů pořadatele soutěže. Účastník soutěže dále souhlasí, že fotografie či audiovizuální záznamy mohou být změněny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část. Pořadatel soutěže je oprávněn využívat takové záznamy po dobu tří let od udělení souhlasu.

3. Průběh soutěže o ceny partnerů

3.1.1. Ceny soutěže poskytnuté partnery:

Bezplatná výpůjčka osobního vozu na měsíc
Bezplatná výpůjčka osobního vozu na 14 dní
Bezplatná výpůjčka osobního vozu na týden
Bezplatná výpůjčka osobního vozu na víkend

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout, jakou cenu vítězi soutěže poskytne. Toto rozhodnutí oznámí účastníkům soutěž při vyhlášení soutěže.

3.1.2. Vyhodnocení soutěže o ceny

Zpracování a vyhodnocení soutěžních odpovědí bude probíhat buď v den konání zápasu, na kterém je soutěž vyhlášena, pokud je soutěžním úkolem účastníka soutěže odeslat soutěžní odpověď jako první, nebo po skončení zápasu (nejdéle však 30 dní po skončení zápasu), pokud je soutěžním úkolem účastníka soutěže správně odpovědět na soutěžní otázku do určitého data. Výherci budou o svých výhrách vyrozuměni bezodkladně buď e-mailem, nebo formou SMS či telefonického hovoru. Forma vyrozumění závisí na formě soutěžní odpovědi účastníka soutěže. Povinností výherce je nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení zprávy o výhře v soutěži kontaktovat kontaktní osobu pořadatele soutěže prostřednictvím e-mailu radka.matthey@p-automobil-import.cz, nebo telefonicky na telefonní číslo 724 106 111 a dojednat termín čerpání výhry (bezplatná výpůjčka osobního vozu). Pokud tak výherce neučiní, pořadatel má právo udělit cenu dalšímu soutěžícímu v pořadí, je li takový, nebo naložit s cenou jinak dle svého uvážení. Nekontaktuje-li výherce soutěže kontaktní osobu pořadatele soutěže do 5 pracovních dní od obdržení zprávy o výhře, ztrácí na cenu nárok a nevzniká mu žádný jiný nárok na jakoukoliv kompenzaci. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o ceně z důvodů spočívajících na straně soutěžícího nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací. Výherce se převzetím výhry (bezplatnou výpůjčkou osobního vozu) zavazuje dodržovat Pravidla používání zapůjčeného vozu, se kterými bude při převzetí výhry seznámen. Zejména se jedná o tato pravidla:

 1. Výherce při převzetí vozu bere na vědomí, že v případě pojistné události (např. nehody, poškození, odcizení apod.) na zapůjčeném vozidle během bezplatné zápůjčky smlouvy nese výherce soutěže odpovědnost za vzniklou škodu do výše rozdílu plnění pojišťovny a skutečných nákladů vzniklých v důsledku takové pojistné události. Výherce dále bere na vědomí, že Vozidlo je pojištěno se spoluúčastí 5%, min. 5.000,- Kč.
 2. V případě, že v souvislosti s užíváním zapůjčeného vozu dojde k spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nebo k trestnému činu, výherce soutěže bere na vědomí, že je povinen hradit veškeré pokuty nebo jiné peněžité sankce udělené v této souvislosti a zavazuje se dále poskytnout pořadateli soutěže nezbytnou součinnost pro řádné šetření takové události, zejména za účelem zjištění totožnosti řidiče vozidla a to bezodkladně po obdržení výzvy v tomto smyslu ze strany pořadatele soutěže.

4. Další ustanovení:

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, přerušit nebo bez náhrady zrušit. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě porušení pravidel této soutěže, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. V ostatním se soutěž a vztahy mezi registrovaným soutěžícím nebo neregistrovaným soutěžícím a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

5. Osobní údaje:

5.1. Vymezení pojmů

Právní úprava

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, a současně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).


Správce a zpracovatel

Osobní údaje zpracovává společnost EF Mobility s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 07567707 jakožto správce (dále jen „správce“). Osobní údaje bude správce zpracovávat přímo prostřednictvích svých zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou třetí osoby určené správcem.


Subjekt údajů

Za subjekt údajů se považuje fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, pro účely soutěže jím je zejména soutěžící..


Osobní údaje

Správce bude zpracovávat osobní údaje, které jsou vyplněny soutěžícím v soutěžním dotazníku, tedy např. jméno, příjmení, email, telefonní číslo.


Účel zpracování – účast v soutěži, obchodní nabídky

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem účasti v soutěži a kontaktování subjektu údajů s obchodní nabídkou vozů společnosti EF Mobility a vozů partnerů. Zpracování osobních údajů je taktéž nezbytné pro účely zařazení subjektu údajů do soutěže. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem registrace soutěžícího do soutěže, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Účel zpracování – souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Účelem zpracování osobních údajů je jejich využití pro další obchodní a marketingovou činnost, zejména pak pro průzkum trhu, statistické účely, sledování údajů o prodeji, poskytování poprodejních služeb a šíření obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování je v tomto případě založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Souhlasem s marketingovým zpracováním osobních údajů dává účastník soutěž souhlas, že jeho údaje budou pro výše uvedené účely uchovány po dobu 3 let od získání těchto údajů.


Kategorie zpracovatelů osobních údajů:

 • organizátoři a partneři soutěže
 • poskytovatelé marketingového softwaru;
 • smluvní poskytovatelé asistenčních služeb a CRM služeb;
 • poskytovatelé softwarové podpory.

Předávání údajů do třetích zemí

Správce sděluje, že nedochází k předávání osobních údajů do třetích zemí.


Práva subjektu údajů

Subjektu údajů náležejí dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů tato práva:


 • Právo kdykoliv odvolat souhlas, a to kliknutím na odkaz „odhlášení“, který je obsažen na konci každého emailu obsahující obchodní sdělení, nebo písemně na adrese správce: EF Mobility s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku.

Veškerá práva lze uplatnit písemně na adrese správce: EF Mobility, Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha.

Vaše osobní údaje mohou být kdykoli aktualizovány (například změna vaší adresy) zasláním příslušného požadavku.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž jste požádali, informuje bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

Chcete-li uplatnit své právo podat stížnost u některého dozorového úřadu dle článku 77 GDPR, kontaktujte příslušný dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Více informací o svých právech se dozvíte v odstavci 5.2.

5.2. Specifikace práv subjektu údajů

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo kdykoliv odvolat souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas je dáván k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy představovat pro správce povinnost osobní údaje zlikvidovat, ale bude představovat pro správce pouze povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro určitý účel, ke kterému byl souhlas udělen. I v případě, kdy správce použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu povinnost osobní údaje zlikvidovat či je přestat zpracovávat, pokud správci svědčí jiný právní důvod zpracování.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce na základě své aktivní žádosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, tedy má právo získat tyto osobní údaje, a dále má právo získat následující informace dle čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:


 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Jsou-li údaje předávány do třetí země, má subjekt údajů právo být informován o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.

Právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení


Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:


 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to v kterémkoliv z následujících případů:


 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, a to v případě, že:


 1. zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, a
 2. zpracování se provádí automatizovaně.

Správce zdůrazňuje, že podmínky uvedené pod písmenem a) a b) musí být splněny současně. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou zpracovávány na základě právního důvodu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Subjekt údajů má právo vznést námitku i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


5.3.

V případě získání výhry dává soutěžící navíc souhlas k tomu, aby bylo uveřejněno v hromadných a jiných sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách pořadatele jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) soutěžícího, to vše po dobu soutěže a dále po dobu jednoho roku od skončení soutěže.


6. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, a to kdykoliv v průběhu trvání soutěže. Seznam výher specifikovaných v čl. 3.1.2 těchto podmínek je pouze orientační a může být nahrazen jinými výhrami. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher zejména v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Na výhru v soutěži není právní nárok a výhry není možno nárokovat ani v alternativní podobě. V případě nepřevzetí výher v termínu stanoveném pořadatelem tyto propadají ve prospěch pořadatele soutěže, případně s nimi bude naloženo v souladu s čl. 3.1.2 těchto podmínek.


7. Oficiální pravidla:

Aktuální verze oficiálních pravidel je k dispozici na internetové stránce www.autosphere.cz.


8. Kontakty

V případě zájmu o kontaktování pořadatele můžete využít následující adresy:
EF Mobility, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 - KRČ

Dále můžete využít také jiných kontaktů uvedených na webu soutěže či kontaktního formuláře pořadatele.