Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky portálu www.autosphere.cz (dále jen „podmínky“) upravují vztahy mezi:

společností EF Mobility s.r.o. , se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, Česká republika, IČO: 07567707, zapsané Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 303267 (dále jen „společnost“ nebo „EF Mobility“), která je provozovatel webového portálu www.autosphere.cz (dále jen „Autosphere“ nebo „portál“ nebo „portál Autosphere“);

a

prodejcem vozidla, kterým je (i) smluvní partner EF Mobility, který prodává nová nebo ojetá vozidla značky Peugeot, Citroën, DS, Opel nebo Subaru (dále jen „prodejce“) nebo (ii) smluvní partner společnosti, který poskytuje doplňkové služby ve vztahu k prodeji vozidel (dále jen „partner“);

a

fyzickou osobou – spotřebitelem, který navštíví portál Autosphere (dále jen „zákazník“), za účelem vyhledání nabídek ojetých nebo nových vozidel; provedení počátečního odhadu hodnoty konkrétního vozidla nebo za účelem obecnějšího seznámení se s nabídkou produktů a služeb prodejců nebo partnerů společnosti. Pro vyloučení pochybností, jakákoli právnická osoba nebo fyzická osoba, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti, nemůže provést objednávku vozidla na webovém portálu Autosphere, není zákazníkem a tyto podmínky se na něj nevztahují.

Obecné informace

 1. Tyto podmínky jsou kdykoli dostupné k nahlédnutí na portálu Autosphere.
 2. Návštěvou portálu Autosphere zákazník potvrzuje, že se seznámil s podmínkami uvedenými na těchto stránkách v plném rozsahu a vyslovuje s těmito podmínkami bezvýhradný souhlas.
 3. Podmínky mohou být společností kdykoli a bez předchozího upozornění změněny, zejména, nikoliv však výlučně, v závislosti na změnách provedených na Autosphere nebo změnách aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli nová verze podmínek bude okamžitě platná a účinná vůči zákazníkům, od okamžiku jejich zveřejnění.
 4. Nezletilí zákazníci prohlašují, že pro účely navštívení portálu Autosphere získali předchozí souhlas svých zákonných zástupců, za účelem používání těchto stránek. Jakékoli používání stránek nezletilými zákazníky je prováděno na plnou odpovědnost zákonných zástupců příslušných zákazníků. Autosphere nemůže nést odpovědnost v případě zneužití stránek nezletilým zákazníkem.
Služby
 1. Autosphere umožňuje prohlížení inzercí prodejců na nová nebo ojetá vozidla značek Peugeot, Citroën, DS, Opel a Subaru (dále jen „vozidla“ nebo jednotlivě „vozidlo“) nebo partnerů na doplňkové služby, které jsou inzerovány na portálu Autosphere přímo těmito prodejci nebo partnery, a to zejména prostřednictvím vizuálních, technických a cenových kritérií.
 2. Prezentované charakteristiky vozidel jsou uvedeny pouze pro informaci zákazníků a společnost neodpovídá za případy, kdy by popis vozidla obsahoval chyby nebo vadné či zavádějící údaje nebo informace. Navzdory aktualizacím portálu a jednotlivých inzercí nelze vyloučit, že některá vozidla nebudou u konkrétního prodejce k dispozici, popř. doplňkové služby nebudou u partnera k dispozici. Faktická dostupnost vozidla nebo doplňkových služeb může být potvrzena pouze příslušným prodejcem nebo partnerem během přímého kontaktu se zákazníkem. Za dostupnost vozidla nebo doplňkové služby v době zveřejněné inzerce společnost neodpovídá.
 3. Společnost neodpovídá za důsledky spojené s nedostupností vozidla nebo doplňkových služeb poptávaných zákazníkem prostřednictvím portálu Autosphere nebo na základě tam zveřejněné inzerce.
 4. Prodejci nebo partneři prezentují na portálu Autosphere řadu doplňků pro vozidla nabízených všemi nebo některými prodejci nebo partnery. Popis nabízených doplňkových služeb a příslušenství vozidel je prováděn na výhradní odpovědnost příslušných prodejců nebo partnerů, a nezavazuje společnost.
 5. V návaznosti na poptávku zákazníka na inzerci vozidla mohou prodejci a partneři zákazníkovi přímo nabídnout další služby, jako například řešení financování, prodloužení záruky na vozidla od nich zakoupené, služby gravírování skla vozidla proti krádeži, služby mobility a další. Tyto služby nabízené prodejci nebo partnery realizují prodejci nebo partneři samostatně.
 6. Inzerce vozidel mohou být doprovázeny informacemi týkajícími se možného financování vozidel prodejcem nebo partnerem. Tyto informace poskytnuté prodejcem nebo partnerem jsou pouze orientační a nezavazují společnost ani prodejce nebo partnera. Společnost za žádných okolností nenese odpovědnost v případě odmítnutí financování prodejcem nebo partnerem nebo v případě nesprávných nebo nepřesných informací oznámených na portálu.
 7. Společnost není stranou smluvních vztahů uzavřených mezi zákazníkem a prodejcem nebo partnerem a nemůže nést odpovědnost za škodu, kterou zákazník utrpí z důvodu, že prodejce nebo partner nebude plnit své povinnosti vůči zákazníkovi, ani za škodu, kterou zákazník utrpí z jakéhokoliv jiného titulu.
 8. Autosphere umožňuje vyhledávání vozidla prostřednictvím formuláře a umožňuje zadání různých kritérii. Dle uvážení společnosti může Autosphere zákazníkům umožňovat nastavení monitorování vozidel splňujících všechna nebo část jeho vyhledávacích kritérií. V případě shody mezi vyhledávacími kritérii zákazníka a jednou nebo více inzercemi vozidel prezentovaných na webu bude příslušnému zákazníkovi zaslán e-mailem týdenní nebo měsíční upozornění.
 9. Údaje uvedené v nabídce na portálu Autosphere mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká zákazníkovi, ani třetí osobě žádný nárok na uzavření smlouvy.
 10. V případě zájmu o konkrétní vozidlo, které je inzerováno v konkrétní inzerci, může zákazník vyplnit své kontaktní údaje do webového formuláře. Tyto údaje budou společností dále využity pro účely kontaktování zákazníka za účelem konkretizace jeho poptávky a kontaktování prodejcem nebo partnerem.
 11. Vyplnění formuláře a zaslání poptávky zákazníkem je dobrovolné, bezplatné a závisí na vůli zákazníka, který také vyplněním formuláře prohlašuje, že si je vědom obsahu těchto podmínek.
 12. Zaslání poptávky zákazníkem přes formulář Autosphere není právně závazné.
 13. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabídky vozidel, které jsou inzerovány na portálu Autosphere.
Kontaktování zákazníků
 1. Prostřednictvím sekce Kontakt na portálu Autosphere je možné kontaktovat provozovatele portálu Autosphere, společnost EF Mobility.
 2. Zákazník může zadávat své dotazy pomocí online formuláře, ve kterém vyplní nejméně údaje v polích formuláře označených hvězdičkou. Společnost se zavazuje reagovat zákazníkům bez zbytečného odkladu po obdržení dotazu zákazníka.
 3. Zákazník může požádat také o telefonické kontaktování prodejce nebo partnera, a to vyplněním svých kontaktních údajů nutných ke kontaktování zákazníka. Autosphere se zavazuje reagovat zákazníkům bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti o telefonické kontaktování.
 4. Společnost v žádném případě neodpovídá za pozdní kontakt nebo nedostatečný kontakt ze strany prodejce nebo partnera.
Závěrečná ustanovení
 1. Veškeré právní vztahy související s užíváním portálu Autosphere se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
 2. V případě, že dojde mezi EF Mobility a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Portál Autosphere bude přístupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na základě výjimky může být Autosphere dočasně nedostupný během technické údržby nezbytné pro řádné fungování portálu a v případě, že dojde k události mimo kontrolu společnosti. Technická údržba bude probíhat podle uvážení Autosphere, a to bez předchozího upozornění. V případě technické poruchy ovlivňující fungování Autosphere společnost vyvine maximální úsilí k obnovení fungování portálu co nejdříve.
 4. Zákazník se zavazuje používat portál Autosphere v souladu s platnou českou i mezinárodní legislativou a nezobrazovat, nestahovat, nezasílat, nevkládat a nepředávat žádný obsah obsahující informační viry nebo jiné kódy či programy, které byly sestrojeny za účelem přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti programového vybavení, počítače nebo telekomunikačních prostředků, portálu Autosphere, apod.
 5. Společnost nenese odpovědnost za přerušení nebo narušení telekomunikačních služeb poskytovatelů internetových nebo webových služeb, včetně hostingu. Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě ztráty nebo úpravy dat ve formuláři vyplněném zákazníkem.
 6. Společnost nenese odpovědnost za obsah (popis charakteristik, zejména ceny a skutečné dostupnosti vozidel) poskytovaný prodejci a partnery, které jsou publikovány na Autosphere na jejich výhradní odpovědnost, ani za služby nabízené a poskytované těmito prodejci a poskytovateli. V důsledku toho nebude společnost nijak odpovědná za přímé ani nepřímé škody vyplývající z obsahu poskytovaného prodejci nebo partnery či z jakéhokoliv jiného jednání prodejce nebo partnera.
 7. Za žádných okolností nemůže společnost nést odpovědnost za nepřímé škody, a zejména za jakékoli obchodní, morální a finanční škody, včetně ztráty zisku v souvislosti s používáním těchto stránek zákazníky či třetími osobami.